'

1. Definities
a. Hondebrink Techniek: De eenmanszaak met beperkte
aansprakelijkheid. HONDEBRINK TECHNIEK, statutair gevestigd te
Eelde, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
87613735.

b. Klant: iedere partij die met HONDEBRINK TECHNIEK in een contractuele relatie
van welke aard dan ook staat of komt te staan.

c. Derde(n): iedere (rechts)persoon, niet zijnde Hondebrink Techniek of de
Klant.

d. Overeenkomst: de overeenkomst, zijnde het geheel van
afspraken tussen HONDEBRINK TECHNIEK en de Klant tot het verrichten van
werkzaamheden, leveringen en/of diensten.

e. Contract: de schriftelijke vastlegging door HONDEBRINK TECHNIEK van de
inhoud van de Overeenkomst.


2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige
en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen HONDEBRINK TECHNIEK en Klant.

2. Voor zover in het Contract wordt afgeweken van het bepaalde in
deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van het Contract.

3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.


3. Totstandkoming, duur en wijzigingen

1. Alle door HONDEBRINK TECHNIEK uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, ook
indien zij een termijn voor aanvaarding vermelden.

2. HONDEBRINK TECHNIEK heeft altijd het recht de aanbieding of offerte tot kort 
na de aanvaarding ervan te herroepen.
3. Een overeenkomst tussen HONDEBRINK TECHNIEK en de Klant komt pas tot
stand wanneer Hondebrink Techniek dit schriftelijk of per e-mail heeft
bevestigd dan wel wanneer HONDEBRINK TECHNIEK met de uitvoering van de
Overeenkomst is begonnen.

4. Wijzigingen in de Overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussenpartijen kunnen door de
Klant slechts bewezen worden door een schriftelijke bevestiging daarvan van HONDEBRINK TECHNIEK .

5. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen termijnen door
Hondebrink Techniek worden overschreden.
In dat geval heeft de Klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding en/of opschorting.

6. De Overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum die in de Overeen-
komst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.


4. Algemene uitvoering van de Overeenkomst

1. HONDEBRINK TECHNIEK zal zich naar beste kunnen inspannen de diensten met zorg uit te voeren en
aan te bieden.

2. Diensten worden uitsluitend uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

3. Vermelde en/of overeengekomen termijnen gelden tegenove HONDEBRINK TECHNIEK bij benadering
en nooit als fatale termijn.

4. De Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgege-
ven termijn voordat hij HONDEBRINK TECHNIEK , na het uitblijven van de overeengekomen prestatie
binnen de overeengekomen tijd, schriftelijk een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog de prestatie te
verrichten, en de prestatie door HONDEBRINK TECHNIEK ook binnen deze termijn uitblijft.

5. De Klant staat er voor in dat de door of namens hem aan HONDEBRINK TECHNIEK verstrekte of aan-
gewezen gegevens en/of materialen juist en volledig zijn. De Klant dient zorg te dragen voor tijdelijke
aanlevering van gegevens en materialen. Indien HONDEBRINK TECHNIEK gegevens nodig heeft van de
Klant voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de
Klant deze juist en volledig aan HONDEBRINK TECHNIEK ter beschikking heeft gesteld.

6. HONDEBRINK TECHNIEK heeft het recht om Derden in te schakelen voor de uitvoering van de Over-
eenkomst.

7. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de
artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, ook wanneer de opdracht uitdrukkelijk
of stilzwijgend verstrekt met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.

 

5. Levering, termijnen en inruil
1. De producten worden geleverd af fabriek (Ex Works) zoals omschreven in Incoterms 2010, vanaf de
vestiging van HONDEBRINK TECHNIEK , waarbij de Klant een afnameplicht heeft. Vanaf het tijdstip dat de
Klant is medegedeeld dat de zaak voor aflevering gereed staat, is de zaak voor rekening en risico van de
Klant.

2. Wanneer bij aankoop van een zaak tegen inruil van een andere zaak de Klant in afwachting van de
levering van de aan hem verkochte zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft die in te ruilen zaak
geheel voor zijn rekening en risico zolang de Klant die zaak niet aan HONDEBRINK TECHNIEK feitelijk
heeft afgeleverd. Tot dat tijdstip blijft de Klant eigenaar van de in te ruilen zaak en zijn alle kosten, met
inbegrip van de kosten van onderhoud, schade, verlies en waardevermindering voor zijn rekening.
HONDEBRINK TECHNIEK is niet gebonden aan een overeengekomen inruilprijs, indien de feitelijke afleve-
ring van de in te ruilen zaak op een later tijdstip valt dan de bij benadering aangegeven levertijd. HON-
DEBRINK TECHNIEK heeft het recht de overeenkomst ondanks schade en/of waardevermindering aan het
in te ruilen voertuig gestand te doen en de schade te verhalen op de Klant.

3. Ongeacht het bepaalde in de vorige leden van dit artikel kunnen HONDEBRINK TECHNIEK en de Klant
overeenkomen dat HONDEBRINK TECHNIEK voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden,
transport en lossen rust ook in dat geval volledig bij de Klant.

4. Indien is overeengekomen dat HONDEBRINK TECHNIEK zorg draagt voor transport en de Klant de za-
ken tijdens transport door HONDEBRINK TECHNIEK wenst te laten verzekeren, of anderszins eisen voor
transport heeft, dient zij zulks schriftelijk met HONDEBRINK TECHNIEK overeen te komen. De verzekering
geschiedt voor rekening en risico van de Klant.

5. Indien is overeengekomen dat HONDEBRINK TECHNIEK zorg draagt voor transport zal de Klant aan
HONDEBRINK TECHNIEK alle voor het transport noodzakelijke gegevens aanleveren, waaronder(maar
niet beperkt tot) de juiste documenten voor douane. Het risico behorende bij de volledigheid en/of
juistheid van de gegevens rust op de Klant. Eventuele vertraging in de levertijd door oponthoud bij dou-
ane, al dan niet veroorzaakt door onvolledige of onjuiste verstrekking van gegevens door de Klant, is
voor rekening en risico van de Klant.

6. Indien zaken, door overmacht of door een omstandigheid die aan de Klant op grond van de wet, de
overeenkomst of volgens verkeersopvattingen is toe te rekenen, niet in ontvangst worden genomen,
althans niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, is HONDEBRINK TECHNIEK ge-
rechtigd deze zaken voor rekening en risico van de Klant op te slaan/te stallen en betaling van de kosten
daarvan te verlangen zonder dat de Klant een recht op opschorting van betaling toekomt.

7. Indien de Klant zijn afnameplicht verzuimt na te komen is HONDEBRINK TECHNIEK gerechtigd de zaken
na ommekomst van een termijn van 2kalenderweken nadat de producten afgenomen hadden moeten
worden namens de Klant te verkopen tegen een door HONDEBRINK TECHNIEK te bepalen redelijke prijs.
HONDEBRINK TECHNIEK is in dat geval gerechtigd de aan haar betaalde koopsom te verrekenen met al
haar vorderingen op de Klant, inclusief haar vorderingen tot schad
evergoeding.

8. Het verlies van of schade aan de zaken nadat het risico is overgegaan op de Klant, ontslaat de Klant
niet van de verplichting de prijs te betalen, tenzij het verlies of de schade volledig te wijten is aan een op
deze schade gerichte opzettelijke handeling of bewuste roekeloosheid van HONDEBRINK TECHNIEK of
haar leidinggevende ondergeschikte(n).

9. De Klant is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel wegens een overschrijding van de
opgegeven termijn voordat hij HONDEBRINK TECHNIEK , na het uitblijven van de overeengekomen pres-
tatie binnen de overeengekomen termijn, schriftelijk een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog te
presteren, en de prestatie ook binnen deze termijn uitblijft.

10. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen garandeert de Klant tegenover HONDE-
BRINK TECHNIEK dat een of meerdere eventuele door de Klant in te ruilen zaken vrij zijn van rechten en
aanspraken van Derden, schadevrij zijn, in deugdelijke en verkeersveilige staat verkeren en dat met die
zaak of zaken niet gemanipuleerd is, zoals (maar niet uitsluitend) met betrekking tot de kilometrage en
verder garandeert de Klant HONDEBRINK TECHNIEK in het algemeen dat hij niet bekend is met feiten of
omstandigheden die betrekking hebben op de in te ruilen zaak of zaken waarvan hij vermoedt dan wel
weet of behoort te weten dat die van belang (kunnen) zijn voor HONDEBRINK TECHNIEK die daarvan
onkundig is (gebleven). De feitelijke inruil ontslaat de Klant niet van de hiervoor genoemde garanties.


6. Controle en reclametermijn levering en dienstverlening

1.De Klant dient de dienstverlening en te leveren zaken direct na
het einde van de werkzaamheden res-
pectievelijk bij de aflevering
te (laten) inspecteren. Zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs
kenbare gebreken of andere tekortkomingen ten
opzichte van hetgeen is overeengekomen dienen zo
spoedig
mogelijk na de controle, maar in ieder geval uiterlijk 5 werkdagen na het einde van de werk-
zaamheden c.q. de aflevering van de
zaken, schriftelijk aan HONDEBRINK TECHNIEK te worden medege-
deeld.

2. Indien de Klant onvoldoende deskundig is, dan is hij verplicht
om zich bij de controle voor eigen risico
en rekening te laten
bijstaan of te laten vertegenwoordigen door een deskundige.
3. Overige gebreken of afwijkingen van hetgeen is
overeengekomen dient de Klant binnen 5 werkdagen
na de
ontdekking ervan schriftelijk aan HONDEBRINK TECHNIEK mee te delen.
4. Indien Klant verzuimt om binnen de in dit artikel genoemde
termijnen HONDEBRINK TECHNIEK schrif-
telijk van het gebrek op de hoogte te
stellen, verliest hij het recht zich op eventuele rechtsgevolgen, die
ontstaan door het gebrek of andere tekortkoming ten opzichte
van hetgeen is overeengekomen, te be-
roepen.

5. Geringe afwijkingen van opgegeven maten, gewichten,
samenstellingen of kleuren, hardheid, satinage,
dikte dan wel
andere afwijkingen, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt aangebracht in de samen-
stelling, uitvoering of toepasbaarheid van
de zaken of dienstverlening, geven de Klant noch recht op an-
nulering of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst,
noch recht de ontvangst of betaling van de
zaken of
dienstverlening te weigeren.

6. Bij reclamatie dient de Klant de zaken aan te bieden aan HONDEBRINK TECHNIEK , tenzij dit redelij-
kerwijs niet mogelijk is.

7. Indien een zaak gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal
HONDEBRINK TECHNIEK de gebrekkige
zaak binnen redelijke termijn vervangen of
zorg dragen voor herstel daarvan. HONDEBRINK TECHNIEK is
ook gerechtigd
vervangende vergoeding daarvoor aan Klant te voldoen tot een maximum van het aan-
koopbedrag van de gebrekkige zaak.

8. Indien een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die
daardoor zijn ontstaan bij HONDEBRINK
TECHNIEK integraal voor rekening van de
Klant.
9. Reclames geven de Klant niet het recht om zijn verplichtingen
uit de Overeenkomst op te schorten of
te verminderen. HONDEBRINK TECHNIEK is
niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken of
andere
tekortkomingen ten opzichte van hetgeen is overeengekomen.
10.
De Klant kan alleen een beroep doen op een gebrek nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte
van HONDEBRINK TECHNIEK heeft voldaan.


7. Garantie en overige aanspraken

1. Onverminderd de bepalingen in het vorige artikel kan de Klant
enkel aanspraak maken op garantie
indien dit uitdrukkelijk en
schriftelijk is overeengekomen. Daarnaast gelden in alle gevallen de volgende
bepalingen.

2.
Geen garantie wordt gegeven als gebreken of andere tekortkomingen ten opzichte van hetgeen is
overeengekomen het
gevolg zijn van:
a. normale slijtage;

b. onoordeelkundig gebruik;

c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

d. installatie, montage, wijziging of reparatie door de Klant of door
Derden;
e. gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of
voorgeschreven door de Klant;
f. gebreken aan of ongeschiktheid van door de Klant gebruikte
materialen of hulpmiddelen.
3. Geen garantie wordt gegeven op:

a. geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van
levering;
b. het keuren en repareren van zaken van de Klant;

c. onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend;

d. verrichte noodreparaties.

4. De Klant kan de rechten uit hoofde van dit artikel c.q. de (nader) overeengekomen garantie niet over-
dragen. Dit verbod heeft een
goederenrechtelijk effect en voorkomt dat, ondanks eventuele overtreding
van het verbod, de rechten toch worden
overgedragen.


8. Vervangende onderdelen

1. De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de
werkzaamheden eigendom van HONDEBRINK
TECHNIEK , zonder dat de Klant op enigerlei vergoeding aanspraak
kan maken.
2. Indien HONDEBRINK TECHNIEK kosten dient te maken dan wel anderszins
schade oploopt door het in
eigendom verkrijgen van de vervangen
onderdelen, zoals (maar niet uitsluitend) afvoerkosten, dan dient
de Klant deze kosten of andere schade integraal aan HONDEBRINK TECHNIEK te
vergoeden.


9. Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen in offertes en
Overeenkomsten of op enige andere
opgave van HONDEBRINK TECHNIEK in
euro’s, exclusief BTW en andere belastingen, heffingen en rech-
ten. Daarnaast zijn montage-, service-, keurings- en
transportenkosten en kosten van rijklaar maken niet
bij de prijs
inbegrepen.
2. Het is mogelijk dat de Klant naast de aankoopprijs een
zogenaamde verwijderingsbijdrage dient te
betalen, bijvoorbeeld
indien sprake is van koop van een nieuwe auto, waarvan het ledig gewicht ver-
meerderd met laadvermogen niet meer bedraagt dan
3.500 kg. Deze bijdrage dient bovenop de afge-
sproken prijs te
worden betaald.
3. Een stijging van kostprijsbepalende factoren, ontstaan na het
sluiten van de Overeenkomst, mag door
HONDEBRINK TECHNIEK worden
doorberekend aan de Klant als de nakoming van de Overeenkomst ten
tijde van de stijging nog niet is voltooid.

4. Voor het verrichten van een schadetaxatie dient de Klant de
werkelijk gemaakte kosten daarvan aan
HONDEBRINK TECHNIEK te vergoeden met
een minimum van € 150,00 exclusief BTW.


10. Betaling en opeisbaarheid

1. De schulden van de Klant aan HONDEBRINK TECHNIEK zijn brengschulden. De betaling dient op de
volgende wijze in euro’s plaats te vinden:

a. bij levering en verhuur vanaf het adres van HONDEBRINK TECHNIEK of in geval van transport door of
namens HONDEBRINK TECHNIEK naar een door de Klant aangewezen plaats dient betaling vooraf con-
tant of giraal plaats te vinden;

b. in alle overige gevallen dient betaling zonder verrekening of opschorting binnen 8 dagen na de fac-
tuurdatum plaats te vinden.

2. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de Klant
vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan HONDEBRINK TECHNIEK verschul
digd.
De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente (6:119a BW) als deze hoger is.
3. De Klant is aansprakelijk voor alle werkelijke door HONDEBRINK TECHNIEK gemaakte kosten die
betrekking hebben op de incasso van haar vorderingen op de Klant. HONDEBRINK TECHNIEK heeft het
recht deze kosten als fixatie te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag, zonder dat de Klant de mo-
gelijkheid heeft daartegen verweer te voeren.

4. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de Klant verplicht opverzoek van HONDEBRINK
TECHNIEK een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de Klant niet
binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. HONDEBRINK TECHNIEK
heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en haar schade op de Klant te verhalen.

5. Het recht van de Klant om zijn vorderingen op HONDEBRINK TECHNIEK te verrekenen met betalings-
verplichtingen aan HONDEBRINK TECHNIEK uit welke hoofde dan ook is uitgesloten. Tevens is het recht
van opschorting door de Klant uitgesloten.


11. Eigendomsvoorbehoud

1. De geleverde zaken blijven uitsluitend in eigendom van HONDEBRINK TECHNIEK , zolang de Klant niet
heeft voldaan aan de vorderingen:

a. ter zake van door HONDEBRINK TECHNIEK aan de Klant krachtens deze of enige andere (al dan niet
toekomstige) Overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, of

b. ter zake van krachtens de onder a genoemde Overeenkomsten ten behoeve van Klant verrichte of nog
te verrichten diensten, of

c. voortvloeiende uit het tekortschieten in de nakoming van vorenbedoelde verbintenissen, zoals (maar
niet uitsluitend) rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

2. Het onderhavige eigendomsvoorbehoud gaat dus niet teniet indien er op enig moment geen enkele
vordering van HONDEBRINK TECHNIEK onder eigendomsvoorbehoud op de Klant openstaat, maar ziet
ook op toekomstige vorderingen.

3. Alle zaken die HONDEBRINK TECHNIEK aanwijst en waarvan HONDEBRINK TECHNIEK middels facturen
of anderszins kan aantonen dat zij zaken van die soort heeft geleverd, worden tussen partijen (en even-
tueel de curator) behoudens tegenbewijs geacht van HONDEBRINK TECHNIEK afkomstig te zijn.

4. De waarde van de af te geven zaken wordt geacht maximaal 50% van de factuurwaarde van de desbe-
treffende zaken te bedragen, maar zal nooit de totale openstaande vorderingen overtreffen. De (bui-
ten)gerechtelijke kosten en eventuele kosten voor het verkrijgen van afgifte worden geacht 25% van de
factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen.

5. Wanneer aan de Klant surséance van betaling wordt verleend of indien hij in staat van faillissement
wordt verklaard is hij vanaf dat moment niet bevoegd de zaken te gebruiken en/of te vervreemden.

6. Nadat de Klant de macht over de zaken heeft verkregen (zoals bedoeld in artikel 3:91 BW) dient de
Klant de zaken zorgvuldig te behandelen.

7. De Klant is verplicht de zaak voor de duur van de voorbehouden eigendom adequaat te verzekeren en
verzekerd te houden bij een Nederlandse verzekeraar van goede naam en faam. In het geval aan de Klant
een auto onder eigendomsvoorbehoud is geleverd houdt dit onder meer in (maar niet uitsluitend) dat de
Klant de auto tegen het WA en casco-risico dient te verzekeren en verzekerd te houden. De Klant ver-
leent HONDEBRINK TECHNIEK hierbij een onherroepelijke volmacht uitkeringen op basis van het verze-
kerde risico namens de Klant in ontvangst te nemen.

8. De Klant zal HONDEBRINK TECHNIEK vrijwaren voor iedere aanspraak van Derden uit welke hoofde
dan ook die ontstaat nadat de Klant de macht over de za(a)k(en) heeft verkregen (zoals bedoeld in artikel
3:91 BW) en die verband houdt met de betreffende zaak.


12. Gebruiksvoorschriften bij huur en bij bruikleen

1. In het geval de Overeenkomst, of een deel daarvan, bestaat uit de huur of bruikleen van zake n, mag
de Klant het gehuurde c.q. het geleende slechts in overeenstemming met de bestemming ervan krach-
tens de Overeenkomst behoorlijk en zelf gebruiken.

2. De Klant mag de zaken slechts conform de bepalingen van dit artikel gebruiken en in het bijzonder
alleen overeenkomstig de algemene technische voorschriften, bedieningsvoorschriften en overige in-
structies gebruiken.

3. Het is de Klant verboden het gehuurde c.q. het geleende, inrichting of gedaante daarvan geheel of
gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van HONDEBRINK TECHNIEK .

4. Het is geheel aan het vrije oordeel van HONDEBRINK TECHNIEK om al dan niet toestemming als be-
doeld in het vorige lid te verlenen.

5. De Klant heeft geen aanspraak op enige vergoeding wegens ongerechtvaardigde verrijking van HON-
DEBRINK TECHNIEK of enige Derde in verband met door de Klant aangebrachte of overgenomen veran-
deringen van het gehuurde c.q. het geleende en toevoegingen aan het gehuurde c.q. het geleende die bij
of na het einde van de Overeenkomst om welke reden dan ook niet ongedaan gemaakt of verwijderd
zijn, tenzij hierover door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen.

6. Het is aan de Klant, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HONDEBRINK
TECHNIEK , verboden het gehuurde c.q. het geleende aan enige Derde geheel of gedeeltelijk onder te
verhuren of anderszins in enige vorm van gebruik of medegebruik te geven of (de huur of het gebruik
van) het gehuurde c.q. het geleende in te brengen in een vennootschap of rechtspersoon of in onder-
pand te geven.


13. Staat van gehuurde en geleende zaken en reparaties

1. De Klant dient de te huren c.q. te lenen zaken direct voordat HONDEBRINK TECHNIEK de zaken aan
Klant ter beschikking stelt uitgebreid te controleren op gebreken. Indien de Klant een gebrek consta-
teert, dient de Klant dit direct aan HONDEBRINK TECHNIEK te melden. De Klant verklaart het gehuurde
c.q. het geleende te aanvaarden in goede staat van onderhoud en zonder door een deskundige waar-
neembare gebreken. Dit geldt niet voor de gebreken die zijn gemeld door de Klant aan HONDEBRINK
TECHNIEK direct voordat HONDEBRINK TECHNIEK de zaken aan de Klant ter beschikking stelt. Ook geldt
dit niet voor de gebreken die eventueel zijn vermeld in de Overeenkomst of daaraan toegevoegde of nog
toe te voegen bijlagen.

2. Indien enig gebrek zich ondanks het voorgaande openbaart nadat de zaken aan de Klant ter beschik-
king zijn gesteld, dan stelt Klant binnen 24 uur HONDEBRINK TECHNIEK daarvan op de hoogte. De Klant is
niet gerechtigd reparatie te (laten) verrichten aan de zaken, behalve bij uitdrukkelijke toestemming van
HONDEBRINK TECHNIEK .

3. De Klant verbindt zich om bij het einde van de Overeenkomst voor eigen rekening het gehuurde c.q.
het geleende weer terug te brengen op het adres van HONDEBRINK TECHNIEK , dan wel op de plaats
waar de Klant de zaken in ontvangst heeft genomen na aflevering door HONDEBRINK TECHNIEK , in de
oorspronkelijke staat, met een volle brandstoftank, grondig schoongemaakt en goed onderhouden.

4. Indien de Klant aan het einde van de Overeenkomst de door de Klant aangebrachte veranderingen aan
het gehuurde c.q. het geleende niet heeft ongedaan gemaakt, terwijl hij daartoe wel verplicht was,
wordt hij geacht van de veranderingen afstand te hebben gedaan. De Klant dient de veranderingen als-
nog ongedaan te maken op kosten van de Klant, wanneer HONDEBRINK TECHNIEK van de Klant dat eist.
Ook behoudt HONDEBRINK TECHNIEK het recht op schadevergoeding vanwege ongeoorloofde verande-
ring aan het gehuurde c.q. het geleende. HONDEBRINK TECHNIEK is op geen enkele wijze verplicht be-
schadigde zaken of zaken die zijn veranderd of waaraan iets is toegevoegd terug te nemen of te accep-
teren.

5. In zoverre in afwijking van de definitie van gebrek in artikel 7:204 Burgerlijk Wetboek, en met de daar-
uit voortvloeiende doorwerking naar het begrip 'gebreken' respectievelijk 'gebrek' in de artikelen 7:206 ,
207 en 208 e.v. Burgerlijk Wetboek, worden tussen partijen niet als gebreken van het gehuurde c.q. het
geleende aangemerkt:

a. een staat of eigenschap van het gehuurde c.q. het geleende of een andere niet aan de Klant toe te
rekenen omstandigheid, die al bestond bij het aangaan van de Overeenkomst en voor partijen toen rede-
lijkerwijs waarneembaar was bij een behoorlijke en deskundige inspectie van het gehuurde c.q. het ge-
leende, maar niet is vermeld in de Overeenkomst, daaraan gehechte beschrijving of daaraan nog te
hechten bescheiden van de staat van aanvaarding van het gehuurde c.q. het geleende door de Klant;

b. gebreken aan door de Klant aangebrachte of overgenomen veranderingen en toevoegingen en uit die
veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebreken van het gehuurde c.q. het geleende en schade-
lijke gevolgen voor het gehuurde c.q. het geleende, Hondebrink Techniek of Derden.

6. De Klant heeft geen recht op vermindering van de prijs of vergoeding of op opschorting of verrekening

van een verplichting tot betaling of op vernietiging of ontbinding van de Overeenkomst, indien sprake is
van een vermindering van het genot ten gevolge van een of meer gebreken of in het vorige lid van dit
artikel bedoelde aspecten die zich voordoen in, met of met betrekking tot het gehuurde, tenzij het gaat
om gebrekenrespectievelijk in het vorige lid van dit artikel bedoelde aspecten als gevolg van eigen
opzet of eigen bewuste roekeloosheid van HONDEBRINK TECHNIEK zelf.

7. De Klant is jegens HONDEBRINK TECHNIEK aansprakelijk voor alle schade aan het. gehuurde c.q. het
geleende.

8. Gedurende de duur van de Overeenkomst komt alle risico van het gehuurde c.q. het geleende, waar-
onder het risico van diefstal of verduistering of verlies, voor rekening van de Klant, ook indien te dier
zake geen sprake is van schuld van of anderszins toerekenbaarheid aan de Klant.

9. De Klant is verplicht om het gehuurde c.q. het geleende bij een solide Nederlandse verzekeringsmaat-
schappij tegen in elk geval de risico's van brand, blikseminslag, storm, neerslag, wateruitstroming, be-
schadiging door enige andere uitwendige of inwendige oorzaak, diefstal en verduistering te verzekeren
en door regelmatige premiebetaling verzekerd te houden tot aan de teruggave van het gehuurde c.q. het
geleende aan HONDEBRINK TECHNIEK . De Klant verplicht zich voorts op eerste verzoek van HONDE-
BRINK TECHNIEK de polis met de daarop toepasselijke poliscondities na ontvangst ter hand te stellen aan
HONDEBRINK TECHNIEK en op eerste verzoek van HONDEBRINK TECHNIEK de premiekwitanties c.q.
premiebetalingsbewijzen binnen vijf dagen na verval van de premie aan HONDEBRINK TECHNIEK ter in-
zage te verstrekken.

10. Alle lasten , belastingen, boetes en/of andere verplichtingen die ter zake van het gehuurde mochten
worden geheven c.q. in rekening worden gebracht, komen ten laste van de Klant. Dit geldt onverschillig
of deze bij de Klant of bij HONDEBRINK TECHNIEK worden geïnd. Indien en voor zover deze lasten en
belastingen bij HONDEBRINK TECHNIEK worden geïnd, is de Klant verplicht om deze op eerste schrifte-
lijk verzoek van HONDEBRINK TECHNIEK , met bijvoeging van kopieën van de desbetreffende aanslag of
heffing of nota e.d., binnen 14 dagen aan HONDEBRINK TECHNIEK te voldoen.


14. Overmacht

1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is HONDEBRINK TECHNIEK naar eigen
keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de
Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat de Klant aanspraak op nakoming, schadevergoeding
en/of ontbinding kan doen gelden.

2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop HONDEBRINK
TECHNIEK geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor HONDEBRINK TECHNIEK niet in staat is zijn ver-
plichtingen na te komen. Hieronder wordt ondermeer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen
dan wel andere collectieve acties in het bedrijf van HONDEBRINK TECHNIEK of van Derden waarvan
HONDEBRINK TECHNIEK op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, het niet
(langer) verkrijgbaar zijn van de betreffende zaken, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot,
sto
ringen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grond-
stoffen, ontijdige aflevering, diefstal of verduistering van grondstoffen of andere benodigde zaken, na-
tuurrampen, buitengewone weersomstandigheden, elektriciteitsstoringen, storing van internet, compu-
ternetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van
key personnel van HONDEBRINK TECHNIEK .

3. HONDEBRINK TECHNIEK heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat HONDEBRINK TECHNIEK zijn
verbintenis had moeten nakomen.


15. Ontbinding en opschorting

1. HONDEBRINK TECHNIEK behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit Overeenkomsten op te
schorten indien de Klant niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze of enige andere Overeen-
komst met HONDEBRINK TECHNIEK nakomt.

2. Naast de overige uit de wet en Overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is HONDEBRINK
TECHNIEK gerechtigd de Overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien zij
vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van de Klant, de Klant in staat van faillissement (of een
equivalent daarvan) is verklaard, de Klantsurseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aan-
gevraagd of de Klant haar bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.

3. Voor zover de Klant een ontbindingsrecht heeft is deze bij duurovereenkomsten beperkt tot ontbin-
ding van de order of gedeelte daarvan waarin HONDEBRINK TECHNIEK toerekenbaar tekort is geschoten.
Partijen hebben in dat geval een ongedaanmakingsverplichting van alle over en weer geleverde presta-
ties die betrekking hebben op de betreffende order of gedeelte daarvan. Het ontbindingsrecht geldt niet
voor opvolgende opdrachten.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden door HONDEBRINK TECHNIEK conform de vorige leden,
dient de Klant het resterende deel van de hoofdsom te voldoen, onverminderd het recht van HONDE-
BRINK TECHNIEK aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade hoger is.

 

16. Intellectuele eigendomsrechten
1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt HONDEBRINK TECHNIEK de au-
teursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar geleverde zaken en
diensten, de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekenin-
gen,(proef)modellen, programmatuur enz.

2. De Klant garandeert dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan
HONDEBRINK TECHNIEK materialen en gegevens ter beschikking worden gesteld of geopenbaard, daar-
toe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van Derden.

3. De Klant garandeert dat alle in het kader van de Overeenkomst door de Klant (of derden namens de
Klant) aan HONDEBRINK TECHNIEK verstrekte materialen of gegevens vrij zijn van intellectuele eigen-

domsrechten van Derden. De Klant vrijwaart HONDEBRINK TECHNIEK voor aanspraken van Derden met
betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Klant verstrekte materialen of gegevens,
die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. De Klant is gehouden tot vergoeding van
alle schade die HONDEBRINK TECHNIEK door aanspraken met betrekking tot door Derden beweerde
rechten lijdt. Verder is de Klant gehouden in en buiten rechte alle bijstand te bieden aan HONDEBRINK
TECHNIEK met betrekking tot dergelijke aanspraken.


17. Retentierecht

Wanneer HONDEBRINK TECHNIEK goederen van de Klant onder zich heeft, is HONDEBRINK TECHNIEK
gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle vorderingen die HONDEBRINK
TECHNIEK op dat moment op de Klant heeft, zoals (maar niet uitsluitend) vorderingen uit de onderhavige
Overeenkomst, enige andere Overeenkomst en vorderingen op grond van de wet.


18. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. HONDEBRINK TECHNIEK is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in- of aan ver-
kochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden, zowel bij de Klant als bij Derden. Tevens
is HONDEBRINK TECHNIEK niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door HONDEBRINK TECHNIEK
in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden.

2. Indien HONDEBRINK TECHNIEK wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per
gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot
het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.

3. In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de betreffende opdracht te boven gaan.

4. In geval van aansprakelijkheid is HONDEBRINK TECHNIEK uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang
van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de
eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HONDEBRINK TECHNIEK aan de
Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan HONDEBRINK TECHNIEK toegerekend kun-
nen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.

5. HONDEBRINK TECHNIEK is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt
tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in het geval
van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.

6. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of uitsluitingen in de
Overeenkomst en deze voorwaarden gelden
niet in het geval de
schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van HONDE-
BRINK TECHNIEK of haar leidinggevende ondergeschikte(n).

7. Indien de Klant in gebreke mocht komen in de nakoming van de
Overeenkomst, dan is de Klant aan-
sprakelijk voor alle schade aan
de zijde van HONDEBRINK TECHNIEK daardoor direct of indirect ontstaan,

zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade.
8. De Klant zal HONDEBRINK TECHNIEK vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van
Derden die verband
houden met de uitvoering van de
overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van HONDEBRINK
TECHNIEK daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Klant.
Deze vrijwaringsverplichting
geldt niet wanneer de aanspraak van
Derden het gevolg is van bewust roekeloos of opzettelijk handelen
van HONDEBRINK TECHNIEK .


19. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij HONDEBRINK TECHNIEK partij is, is
uitsluitend Nederlands recht
van toepassing. Het Weens
Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk niet van toepassing.
2. Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de civiele rechter te
Groningen exclusief bevoegd om te
oordelen over geschillen
voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen HONDEBRINK TECHNIEK en de
Klant.
Het staat echter HONDEBRINK TECHNIEK vrij een geschil voortvloeiende uit Overeenkomsten tus-
sen HONDEBRINK TECHNIEK en de Klant ter beoordeling voor
te leggen aan elke rechter, die bij afwezig-
heid van een
forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.
3. Indien enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de
Overeenkomst en de onderhavige voor-
waarden nietig c.q.
vernietigbaar mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het
nietige artikel of onderdeel daarvan geacht te
zijn geconverteerd zodanig dat het in overeenstemming
met de
kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht, op een wijze dat het artikel niet meer nietig
of vernietigbaar is
Klik hier om een tekst te typen.

'